Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Statut

Statut

Polskiej Roli Herbowej

Nova Heroldia

§ 1

1) Polska Rola Herbowa Nova Heroldia, jako pierwsza i jedyna w Polsce instytucja heraldyczna, służy fundacji i rejestracji oraz publikacji herbów rodowych tak zwanych obywatelskich (mieszczańskich), głównie osób przynależnych do kręgu kultury polskiej, zarówno poprzez urodzenie jak też poprzez używanie mowy polskiej. Polska Rola Herbowa jako integralna część towarzystwa Polska Wspólnota Heraldyczna, ma charakter stowarzyszenia użyteczności publicznej.
2) Polska Rola Herbowa Nova Heroldia rok założenia 2005 rok, jest spadkobierczynią i kontynuatorką tradycji istnienia Pierwszej Powszechnej i Otwartej Księgi Herbowej "Nova Heraldia", założonej w 1999 roku w Jeleniej Górze. Kontynuacja ta wyraża się między innymi przejęciem części nazwy, herbu i symboliki wzorów dokumentów rejestracyjnych, oraz w stosowaniu ciągłości numeracji rejestrowanych herbów.

§ 2

Polska Rola Herbowa Nova Heroldia prowadzona jest przy wsparciu i współudziale członków towarzystwo Polska Wspólnota Heraldyczna. Towarzystwo to opierając się na swej szczególnej roli zapisanej w jej statucie towarzystwa powoła spośród swoich członków komisję heraldyczną, wybranych według wewnętrznego regulaminu.

§ 3

Polska Rola Herbowa Nova Heroldia wpisuje do swojego rejestru wszelkie herby zarówno stare jak i nowo fundowane po uprzednim ustaleniu zasadności ich rejestracji pod względem reguł i prawa heraldycznego.

§ 4

Celem zapewnienia aktywnej działalności Polskiej Roli Herbowej przewodniczący ustala:
1) Powołanie komisji heraldycznej, w której zasiądzie przewodniczący i członek stały o praktycznej wiedzy heraldycznej.
2) Upoważnienie przewodniczacego komisji heraldycznej do powołania zastępstwa na wypadek wakatu.
3) Określenie wewnętrznych zasad powoływania nowych członków komisji heraldycznej.
4) W przypadku reorganizacji Polskiej Wspólpnoty Heraldycznej (wakaty w zarządzie Towarzystwa, zawieszenie działalności) następuje automatyczne przekazanie wszelkich kompetencji związanych z ewentualnymi zmianami w statucie Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia, na ręce przewodniczacego komisji heraldycznej, w tym:
a) Przekazanie przewodniczącemu komisji heraldycznej kompetencji podejmowania decyzji w sprawach związanych z problematyką dotyczącą wyglądu i prawidłowej budowy herbów oraz ich zasadności rejestracji w roli herbowej
b) Przekazanie uprawnień komisji heraldycznej w ręce przewodniczacego komisji w sprawie weryfikacji innych heraldyków, którzy pragną współpracować z Polską Rolą Herbową Nova Heroldia wprowadzając obowiązkowy certyfikat heraldyka, który można uzyskać poprzez zaliczenie testu weryfikacyjnego.

§ 5

Zakres czynności i wymogi komisji heraldycznej Polskej Roli Herbowej Nova Heroldia w kwestii przyjmowania i weryfikacji herbów mieszczańskich (obywatelskich)
Zgłaszany do rejestracji herb powinien być zaopatrzony w następujące dokumenty, (jeśli nie są wskazane inne wymagania):
a) Barwny lub szrafowany rysunek pełnego herbu składającego się z: tarczy, zalecany wzór typu hiszpańskiego lub francuskiego, hełmu dziobowego, labrów ozdobnych liści lub wstąg z powierzchnią umożliwiającą prezentację barw herbowych, klejnotu jako osobistego elementu fundatora z możliwościa powtórzenia godła. Nałęczka jest elementem kaszującym przejście pomiędzy hełmem a klejnotem. W przypadku gdy klejnot jest graficznie zintegrowany z hełmem, nałęczka nie jest wymagana.
Stosowanymi czystymi barwami heraldycznymi akceptowanymi przez komisję heraldyczną są: niebieska, czerwona, czarna, zielona oraz metale: srebro (barwa biała) złoto (barwa żółta)
b) Opis herbu czyli blazon, który musi być bez zarzutu pod względem heraldycznym a w formie graficznej powinien bez wątpliwości oddawać idee wnioskodawcy co do wyglądu herbu.
c) Oświadczenie sygnowane przez wykonawcę i projektanta herbu lub uznanego przez PWH heraldyka, że dokonano skrupulatnych badań jak też że nie są znane żadne fakty które mogą być przeszkodą w zarejestrowaniu zgłoszonego herbu. Szczególnie chodzi o wykluczenie że nie istniej podobny znak herbowy lub mogący prowadzić do pomyłki w określeniu przynależności takiego herbu w stosunku do innych rodzin.
d) Oświadczenie sygnowane przez uznanego przez PWH heraldyka lub osobę kompetentną że dokonano sprawdzenia na podobieństwo i niepowtarzalność zgłoszonego do rejestracji herbu z podaniem źródeł heraldycznych z których korzystano.
e) Obok rejestracji istniejących polskich herbów szlacheckich, herbów nowo fundowanych obywatelskich tak zwanych mieszczańskich, Polska Rola Herbowa Nova Heroldia jako otwarte forum heraldyczne stwarza możliwość rejestracji herbów zarejestrowanych w innych rolach herbowych zgodnie z ich statutami. Stwarzamy możliwość fundacji własnego nowego herbu również dla osób innego pochodzenia jak polskie, według zasad i norm przyjętych w niniejszym statucie.
f) Herby rejestrowane w Polskiej Roli Herbowej, nie moga posiadać w swej treści wizerunków zakazanych prawem bądź propagujacych nienawiść, nierówność, nietolerancję.
g) Wszelkie inne znaki: jak exlibris, flagi, godła organizacji pozarządowych zostaną przekazane do ekspozycji Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia jako dodatkowe elementy związane z naszą działalnością.
h) Także znak herbowy używany przez rodziny o takim samym nazwisku a z którymi wnioskodawca nie jest spokrewniony nie uprawnia do stosowania takiego herbu. W przypadku kiedy wnioskodawca o takim samym nazwisku jak przedstawiciel rodziny używającej istniejący konkretny herb może wykazać związki pokrewieństwa z tą rodziną należy przedstawić uzasadnienie dlaczego wnioskodawca pragnie przyjąć dla swojej rodziny nowy znak herbowy.

§ 6

Rejestracja herbów w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia
a) Przy rejestracji starych istniejących herbów, jak też nowych odnotowane w innych rolach herbowych, należy wraz z wnioskiem o rejestrację, dostarczyć dokumenty mogące poświadczyć: wygląd, czas i okoliczności przyjęcia takiego herbu przez przodków, a na żądanie komisji heraldycznej dla herbów szlacheckich, również przedstawienie dowodów na przynależność herbową.
b) Komisja herbowa ustalona przez przewodniczącego Polskiej Roli Herbowej, w ilości dwóch osób, zatwierdza po konsultacji zgłoszony do rejestracji herb, bez możliwości odwołania się od tej decyzji.
c) Ufundowany i zarejestrowany nowy herb lub potwierdzony w innej roli herbowej, naniesiony do rejestru herbarza Polskiej Roli Herbowej za zgodą fondatora nie może zostać wiecej usunięty z tego rejestru.
d) Dla herbów zarejestrowanych i naniesionych w herbarzu książkowym Polskiej Roli Herbowej, nie istnieje możliwość ich usunięcia czy wymazania z rejestru.

§ 7

Sprawy sporne
Wszelkie sprawy sporne, w których obiektem sporu jest treść pisana lub wizerunek herbu opublikowanego przez Polską Rolę Herbową Nova Heroldia, w pierwszej kolejności rozpatrywane bedą przez przedstawiciela roli herbowej. W razie braku polubownego rozwiązania sporu, sprawa zostanie rozstrzygnieta z powództwa cywilnego przed odpowiednim organem sądowym.
Stroną sporu może być osoba fizyczna ( wnioskodawca fundacji lub rejestracji herbu), przedstawiciel Polskiej Roli Herbowej lub osoba trzecia.
Zakres spraw spornych jake mogą zostać podniesione w stosunku do publikowanych przez Polską Rolę Herbową znaków herbowych, odnosi się głównie do:
a) Samego znaku graficznego herbu
b) Treści związanych z fundacją lub rejestracją herbu

§ 8

Sprawy związane z herbami które przyjęte zostały do rejestracji w naszej roli herbowej, a okazały się plagiatem, naruszeniem prawa autorskiego, bądź bezprawnym stosowaniem, kierowane będą z powództwa cywilnego przed odpowiedni organ sądowy.
Aktualizacja dokonana maj 2017