Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Polska Rola Herbowa Nova Heroldia, rok założenia 1999

Dnia 10 czerwca jak co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Heraldyki, który nawiązuje do ustaleń Międzynarodowego Stowarzyszenia Heroldów Amatorów (IAAH) z 2013 roku. Inicjatorem tego pomysłu byli członkowie Zarządu Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Norbert Wacławczyk (Prezes), Tomasz Steifer (Wiceprezes) i Paweł S. Towpik (Wiceprezes i Sekretarz Zarządu), którzy przedstawili Międzynarodowy Dzień Heraldyki w Lipiec 2012 na Forum IAAH. Pomimo zgłoszenia tej inicjatywy w 2013 roku oraz dyskusji w gronie organizacji zrzeszonych przy IAAH, pierwsza oficjalna edycja odbyła się 10 czerwca 2014 roku i od tego czasu międzynarodowa społeczność heraldyczna świętuje swój wyjątkowy dzień licznymi wydarzeniami mającymi na celu przybliżenie heraldyki społeczeństwu. Zapraszamy wszystkich heraldyków i przyjaciół heraldyki do świętowania tego dnia poprzez propagowanie tematyki herbu jako nowej tradycji rodzinnej.
Polska Rola Heraldyczna Nova Heroldia, jest jedynym organem heraldycznym 
w Polsce który zajmuje się fundacją nowych herbów obywatelskich (mieszczańskich).

Dokonujemy fundacji, rejestracji i publikacji nowych i istniejących herbów obywatelskich (mieszczańskich), jak też rejestracji potwierdzonych herbów szlacheckich. Projekty nowych herbów obywatelskich, wykonywane są dla każdego fundatora indywidualnie, jak też są sprawdzone względem oryginalności i jednorazowości przez doświadczonych heraldyków.
My nie nadajemy, ani też nie potwierdzamy szlachectwa czy tytułów szlacheckich.

Dokonujemy jedynie rejestracji istniejących herbów mieszczańskich (obywatelskich) lub potwierdzonych herbów szlacheckich, jak też nowych herbów fundowanych zgodnie z zasadami heraldycznymi i naszym statutem. Herby rejestrowane w Polskiej Roli Herbowej są elementami tradycji rodzinnej. Rejestracja i publikacja własnych herbów rodzinnych, projektowanych zgodnie z regułami i zasadami heraldycznymi oraz naszym statutem jest bezpłatna. Patrz: droga do własnego herbu.

Polska Rola Herbowa Nova Heroldia jest samodzielnym organem wspólpracującym z Towarzystwem Polska Wspólnota Heraldyczna z Jeleniej Góry.
Ochrona własnego herbu

Jednym z przykładów nawiązujących do ochrony herbu jest głośna sprawa przeciwko Browarom ŻSA w Żywcu. Sąd Najwyższy w sprawie powództwa Karola Stefana Habsburga w kwestii ochrony dóbr osobistych, w części dotyczącej użycia herbu rodowego Habsburgów ocenił, że wykorzystanie herbu przez Browar Żywiecki SA nie jest zgodne z prawem. Jak podano, cytat: "Inna była natomiast ocena wykorzystania przez pozwanego herbu Habsburgów. Nie stanowił on nigdy składnika niematerialnego browaru, a zatem nie mógł być wykorzystywany w działalności gospodarczej pozwanego. Herb rodowy, w ocenie Sądu Apelacyjnego, stanowi dobro osobiste, niezależnie od utraty jego znaczenia w życiu publicznym. Wykorzystanie go przez inną osobę jest naruszeniem tego dobra, uzasadniającym udzielenie ochrony z tego tytułu".

Wyrok z dnia 28 lutego 2003 r., V CK 308/02

Tradycja rodzinna rozumiana jako dziedzictwo, spuścizna utożsamianie się z dokonaniami i za wartością reprezentowaną przez przodków, jest dobrem osobistym, podlegającym ochronie na podstawie art. 23 i 24 k.c. Jest to jedyny, jak dotychczas, wyrok sądowy wydany w Polsce, ustanawiający herb rodowy jako dobro osobiste, podlegające ochronie prawnej w myśli artykułu 23. i 24. kodeksu cywilnego. Informacje w tej sprawie zamieszczono na stronie internetowej pod linkiem