Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Nasza oferta

SZANOWNY PRZYJACIELU HERALDYKI I NOWEJ TRADYCJI RODZINNEJ

Jeżeli jesteś orędownikiem pamięci rodzinnej, pragniesz pozostawić swój ślad dla potomnych, stwórz coś co pozostanie w ich sercach na wiele pokoleń. Dokonaj fundacji własnego znaku rodowego. Zostań członkiem Polskiej Wspólnoty Heraldycznej.

Przeczytaj do końca poniższe informacje, tu znajdziesz wszystko co związane jest z fundacją własnego herbu rodowego.

Polska Rola Herbowa Nova Heroldia działająca przy towarzystwie Polska Wspólnota Heraldyczna, jako rola herbowa, jest pierwszą i jedyną instytucją heraldyczną w Polsce, która stwarza możliwości dokonania fundacji nowego, jak też rejestracji istniejącego potwierdzonego herbu rodowego.
 
  • Rok założenia 1999.
  • Aktywność przy Polskiej Wspólnocie Heraldycznej od 2005 roku.

Polska Rola Herbowa Nova Heroldia, jako rola herbowa dokonuje rejestracji potwierdzonych herbów szlacheckich, jak też fundacji nowych herbów, sprawdzonych na jednorazowość i niepowtarzalność, zaprojektowanych według zasad i reguł heraldycznych oraz zgodnych z treścią statutu założycielskiego roli herbowej. W przypadku konieczności weryfikacji nadesłanych własnych projektów herbów lub poprawek w takich projektach, czynności te zostaną przekazane współpracującym z naszą rolą herbową certyfikowanym heraldykom, którzy bezpłatnie pomogą w osiągnięciu optymalnego projektu. Rejestracja jest bezpłatna. Określonym kosztom podlega jedynie wykonanie na wyraźne życzenie fundatora, listu herbowego, jak też aktu rejestracyjnego, legendy herbowej, ozdobnej oprawy, oraz opłaty pocztowej wysyłki dokumentów. Prace te są zlecene współpracującemu z naszą rola herbową heraldykowi. Jednakże w związku z tym, że coraz częściej mnożą się przypadki jednostronnego odstępowania od warunków umowy zlecenia wykonania projektu herbu bądź akcesoriów fundacyjnych, a co za tym idzie nie uiszczenia honorarium za te prace, (mimo że projekt herbu bądź dokumenty fundacyjne zostały przesłane fundatorowi), informujemy co następuje.

Każde zaprezentowane uprzednio w korespondencji i zaakceptowane przez fundatora wykonane zlecenie, należy uregulować według taryfy uzgodnionej z zleceniobiorcą. Aby zachować naszą wiarygodność i pewność że projekt herbu i akcesoria fundacyjne będą dostarczone fundatorowi na wskazany adres, przejmujemy takie zabezpiecznie finasowe w imieniu fundatora, podejmując się uregulowania takich opłat, w stosunku do wykonawcy.

Polska Rola Herbowa, na życzenie fundatora może przejąć wszelkie prace koordynacyjne związane z projektem, wykonaniem, sprawdzeniem na jednorazowość i niepowtarzalność oraz rejestracją nowego herbu rodowego. W innych przypadkach prosimy zwracać się do współpracujących z rolą herbową heraldyków.

Sama rejestracja herbu jest darmowa, dla herbów które w swym zaraniu zgodne są z zasadami i regułami heraldycznymi oraz są sprawdzone i potwierdzone na jednorazowość i niepowtarzalność przez kompetentną  osobę, która weźmie na siebie odpowiedzialność cywilną za taką ekspertyzę.

Ważne. Przypominamy, że Polska Rola Herbowa, publikując na łamach swojego portalu projekty własne herbów przesłanych przez potencjalnych fundatorów, nie odpowiada za ewentualne roszczenia osób trzecich względem projektów graficznych które naruszają prawo autorskie. W razie zgłoszenia własnych projektów, służymy pomocą w ewentualnych koniecznych zmianach kostrukcji herbu, jak też w stworzeniu prawidłowego opisu (blazonu). W tym względzie, komisja heraldyczna Polskiej Roli Herbowej, uzurpuje sobie prawo do ingerencji nie tylko w wygląd zgłaszonego herbu, ale również co do stosowaniu odpowiedniego słownictwa heraldycznego w przesłanym
blazonie.


Uwaga!!! Z dniem 1 stycznia 2020 roku w związku z problemami ze strony niektórych fundatorów w zakresie prawidłowego wypełniania formularzy fundacji i rejestracji herbu, a co za tym idzie ciągłymi ich uzupełnieniami i aktualizacją, wprowadza się przekazywanie wyżej wymienionych dokumentów wyłącznie drogą poczty elektronicznej. Dopiero po weryfikacji tak przesłanych dokumentów prowadzący heraldyk ustali termin przeprowadzenia kroków fundacji lub rejestracji herbu.Nadmieniamy że podawanie numeru dowodu osobistego, wymagane jest jedynie w przypadku wątpliwości co do autentyczności nadesłanych dokumentów dotyczących herbów szlacheckich. Zgłoszenie fundacji nowego lub rejestrację istniejącego herbu, należy dokonać w formie wniosków których formularze są do pobrania na stronie: wniosek fundacji i rejestracji.

Wraz z wnioskiem o rejestrację lub fundację herbu, możecie Państwo przesłać własnoręcznie zredagowaną legendę herbową oraz genealogię rodziny, lub zaznaczyć aby heraldyk prowadzący fundację wykonał redakcję takich tekstów. Oczywiście z adnotacją że zgadzacie się Pąństwo na publikację tych informacji. Jedynie po wyrażeniu prze Państwa zgody, genealogia lub legenda herbowa zostaną zamieszczona w internetowej jak też książkowej formie herbarza.

Celem sprawniejszej realizacji kroków fundacyjnych oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości prosimy o optymalne wypełnienie wniosków fundacycjnych.

Tworzymy i pielęgnujemy tradycję rodzinną.

Jednocześnie z całą siłą dementujemy pogłoski, o rzekomych wysokich kosztach fundacji i rejestracji własnego herbu w roli herbowej Nova Heroldia. Informacje takie zostały zamieszczone na stronie More Maiorum, Nr 8 (79), Sierpień 2019, gdzie w artykule Sławomira Żaka, Czym są współczesne herbarze? Czy warto „kupić” znak rodowy? bez sprawdzenia faktycznego stanu rzeczy ustalono na ponad 2000 zł. Ani teraz ani w przeszłości nie pobieraliśmy takiego honorarium. Prosimy fundatorów jedynie o wyrównanie naszych kosztów własnych. W tym, finansowego uregulowania zleconych przez nas prac związanych z redakcją i drukiem listu herbowego, aktu rejestracyjnego, ewentualnie legendy herbowej czy aneksu do aktu rejestracji herbu. Ponadto na wyraźną prośbę fundatora dochodzą koszty wykonania zdobnej oprawy, zależnie od rodzaju oprawy, oraz opłata wysyłki tych akcesoriów.

Dla porównania zasady i koszty dokonania fundacji i rejestracji mieszczańskiego herbu w heroldiach zagranicznych np. Proheraldica w Niemczech.
Materiały, jakie można u nas zamówić

List herbowy
Przykład listu herbowego (niem. Wappenbrief, ang. Grant of Arms) dla herbów zarejestrowanych w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia
Herbarz Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej Nova Heroldia. Tom I, Tom II, Tom III
Wydanie książkowe format A5, 189 stron. Twarda, skóropodobna oprawa. Tłoczone, złote napisy. Ręczne wykonanie na indywidualne zamówienie. Zawartość: Wizerunki 55 zarejestrowanych szlacheckich, jak też nowo ufundowanych herbów mieszczańskich, genealogia rodzin. Wprowadzenie do kanonów heraldyki żywej. Między innymi omówienie takich tematów jak: elementy składowe tarczy herbowej, podział tarczy, figury heraldyczne, tynktury, szrafowanie, blazon oraz mały leksykon heraldyczny.

W odniesieniu do zawartości herbarzy prosimy zapoznać się z zastrzeżeniami.