Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Historia powstania

Historia powstania i działalności Polskiej Roli Herbowej i towarzystwa Polska Wspólnota Heraldyczna Nova Heroldia.

Rok 1999, rozpoczęcie działaności społecznej na rzecz propagowania genealogii, onomastyki i heraldyki, poprzez poszukiwania materiałów genealogiczno-heraldycznych. Założona w tym roku Pierwsza Powszechna Księga Herbowa zajmowała się w głównej mierze gromadzeniem wszelkich informacji genealogiczno-heraldycznych dotyczących rodzin szlacheckich i mieszczańskich. Efektem tych działań było nieodpłatne przekazywanie zainteresowanym osobom materiałów źródłowych genealogiczno-heraldycznych, pochodzących ze zgromadzonych herbarzy polskich i zagranicznych. Z biegiem czasu nawiązała się stała wspólpraca z właścicielem tygodnika polonijnego Info&Tips, Panem Stanisławem Węglorzem. Systematycznie publikowane artykuły zajmowały się w głównej mierze wyjaśnianiem znaczenia nazwisk pochodzenia polskiego, propagowaniem badań genealogicznych, wskazywaniem na źródła archiwalne, oraz opracowaniami dotyczącymi rodów szlacheckich w Polsce. Jednym z głównych filarów naszej działalności było wyjaśnianie znaczenia herbu oraz pomoc w poszukiwaniu materiałów źródłowych (archiwalnych) osobom które w swej tradycji rodzinnej posiadały indormacje o pochodzeniu szlacheckim. Działania te miały na celu propagowanie tradycji rodzinnej dla Polonii zamieszkującej Niemcy i Anglię. Dzięki naszej pracy służyliśmy również poradą wielu obywatelom Niemiec, w wyjaśnianiu pochodzenia ich nazwiska które miały brzmienie słowiańskie. 

Przełomowym momentem działania Pierwszej Powszechnej, Otwartej Księgi herbowej, było nawiązanie kontaktu w 2005 roku, z panem Juliuszem Sokolnickim, który służył radą w kwestii poszukiwań heraldycznych, dotyczących polskiej szlachty. Podjęcie współpracy z heraldykiem amatorem Andrzejem Brzeziną-Winiarskim w roku 2006 zaowocowało wydaniem pierwszego tomu herbarza Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej Nova Heraldia przez firmę Nova Heraldia.

Powołanie do życia i rozpoczęcie wydawnictwa kwartalnika Forum Genealogiczno-Heraldycznego nastąpiło w roku 2008.

Zjazd założycielski Polskiej Wspólnoty Heraldycznej, 05 czerwca 2010 roku w Jeleniej Górze. W tym samym 2010 roku, herby fundowane i rejestrowane w naszej roli herbowej, rozpoczęto rejestrować także w innych europejskich rolach herbowych. Zapoczątkował to członek zarządu Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Nova Heroldia, dr. Andrzej Wojtyczka. Jego herb znalazł się w rejestrze herbarza Burke’s Peerage & Gentry International Armorial Register Ltd. pod numerem 0169 w dniu 16 marca 2010 roku. Udział członków PWH, międzyinnymi w XXIX Miedzynarodowym Kongresie Genealogiczno Heraldycznym w dniach 27-29 wrzesnia 2010 Sttutgart ( Niemcy). Udział przedstawiciela PWH Nova Heroldia w osobie pana Norberta Waclawczyka. Także XXX Miedzynarodiowy Kongres Genealogiczno Heraldyczny w Maastriecht, który miał miejsce w dniach 24-28 wrzesnia 2012 roku, odbył się również z udziałem przedstawicieli PWH, pana Krzysztofa J. Guzka oraz pana Norberta Wacławczyka. W tym samym roku nawiązanie współpracy z Polskim Towarzystwem Weksylologicznym. Nastąpiło wydanie drugiego tomu herbarza roli herbowej Nova Heroldia oraz Forum Heraldycznego rok 2012. Udział przedstawiciel Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Nova Heroldia, w I Medzynarodowej konferencji Heraldyczno – Weksylologicznej, Cieszyn 2012 w osobach Pawła Towpika, Tomasza Steifera oraz Norberta Waclawczyka. Udział przedstawicieli PWH Spotkania roboczego Polskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu 2012. udział Utworzenie zasobów archiwalnych złożonych z wydawnictw książkowych oraz publikacji heraldyczno- genealogicznych, polskich i zagranicznych w rok 2013. Powołanie do życia, w ramach działaności roli herbowej, działu flag, związków rodzinnych oraz rodzin fundatorów herbów rok 2014. Wprowadzenie po raz pierwszy certyfikatu dla heraldyków współpracujących z rola herbową Nova Heroldia, rok 2014. Inicjatywa vice przewodniczacego PWH Tomasza Steifera powołania Miedzynarodowego Dnia Heraldyki rok 2015 Wydanie okolicznościowych znaczków pocztowych projektu Tomasza Stejfera, X lecia roli Herbowej Nova Heroldia, oraz V rocznicy założenia Polskiej Wspólnoty Heraldycznej rok 2015. Ustanowienie odznaki organizacyjnej PWH rok 2015, według projektu Tomasza Steifera. 

III Międzynarodowa Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna Cieszyn 2016. Udział przedstawicieli PWH. Wydanie nowego certyfikatu heraldycznego, panu Kamilowi Wójcikowskiemu rok 2017. Ustanowienie nagrody imienia Tomasza Steifera za najciekawszą formę popularyzacji amatorskiego ruchu heraldycznego rok 2017. 

Rok 2018, rokiem dokonania zmian w zarządzaniu rolą herbową Nova Heroldia, w ramach współpracy z Polską Wspólnotą Heraldyczną. Usamodzielnienie działań roli herbowej oraz zmiana systemu fundacji i rejestracji herbów w roli herbowej Nova Heraldia. Stworzenie nowej strony internetowej, www.novaheroldia.net, celem polepszenia jakości działań roli herbowej, w zakresie kontaktu i wspólpracy z fundatorami jak również medialnej prezentacji naszego forum. 

Rok 2020, przygotowania do wydania III Tomu Herbarza, roli herbowej Nova Heroldia. Jak również przymiarki do wzięcia udziału w Miedzynarodowym Kongresie Genealogiczno Heraldycznym w Madrycie.