Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Droga do własnego herbu

Drodzy miłośnicy heraldyki

Fundacja własnego herbu rodowego, zwanego herbem obywatelskim, znanego pod nazwą herbu mieszczańskiego, jest aktem dobrej nieprzymuszonej woli fundatora. Raz ufundowany herb pozostaje w niezmienionej formie dla przyszłych pokoleń. Jego wizerunek zamieszczony zostaje w herbarzu książkowym i wirtualnym internetowym Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia. W związku z tym że zarówno forma ksiażkowa jak i internet są materialnymi nośnikami informacji nie istnieje możliwość ich usunięcia. Zapewniamy, że wszelkie udostępnione nam informacje nieautoryzowane przez fundatora, nie zostaną przekazane osobom trzecim, a na wyraźne życzenie fundatora zostaną usunięte z archiwum roli herbowej. Patrz statut Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia

Polska Rola Herbowa jako oraganizacja pozarządowa obrała sobie za cel popularyzację i pielęgnację tradycji rodzinnej, jaką jest posiadania własnego herbu rodowego. Działając w imieniu członków towarzystwa Polska Wspólnota Heraldyczna, którzy dokonali fundacji i rejestracji własnego znaku herbowego, prowadzi jedynie rejestrację i publikację nowych herbów (mieszczańskich) obywatelskich. Do rejestracji herbów w herbarzu Polskiej Roli Herbowej, przyjmowane są wszystkie herby mieszczańskie które odpowiadają naszemy statutowi, są wykonane zgodnie z zasadami i regułami heraldycznymi oraz takie które sprawdzone zostały na jednorazowość i niepowtarzalność. Takich warunków dotrzymują współpracujący z naszą rolą herbowa certyfikowani heraldycy.

Z przykrością stwierdzamy próby fałszowania dokumentów fundacyjnych wystawianych przez Polską Rolę Herbową. W związku z tym informujemy że nie będziemy wydawali dokumentów zastępczych jak też potwierdzeń fundacji i rejestracji herbów dla osób noszących takie samo nazwisko jak przynależne do zarejestrowanych w naszej roli herbowej fundatorów. Dokumenty wydawane przez Polską Rolę Herbową posiadają zabezpieczenia indentyfikacyjne które naniosine są na stosowanym przez nas papierze i widoczne są jedynie w świetle UV.

Nie przyjmujemy bezpośrednich zleceń wykonania projektu herbu, kierując takie prośby do certyfikowanych heraldyków.

Certyfikowani przez naszą rolę herbową heraldycy są gwarancją, że zaprojektowany i zgłoszony do rejestracji herb wykonany jest zgodnie z obowiązujacymi zasadami heraldycznymi i może być zarejestrowany w każdej innej roli herbowej w Europie.

Polska Rola Herbowa stwarza możliwości fundacji, rejestracji i publikacji nowego herbu.

Istnieją trzy możliwości wejścia w posiadanie własnego herbu rodowego. Pierwszą z nich jest poszukiwanie i odnalezienie potwierdzonych powiązań genealogiczno-heraldycznych z konkretnymi rodzinami herbowymi, szlacheckimi bądź mieszczańskimi. Pamiętajmy jednak że posiadanie tak zwanego nazwiska szlacheckiego, a więc kończącego się na "ski" nie jest równoznaczne z faktem przyporządkowania do rodziny o tym takim samym nazwisku. Tym bardziej że nie każde nazwisko kończące się na "ski" jest nazwiskiem szlacheckim. Tak więc dla przykładu, nie każdy Krukowski ma koligacje z rodziną szlachecką o takim nazwisku. Dodatkowo istnieje wiele rodzin o tym samym nazwisku pieczętujących się jednak różnymi herbami.

Drugą możliwością jest fundacja nowego herbu mieszczańskiego, stworzonego według wszelkich zasad i reguł heraldycznych. W pierwszym przypadku jesteśmy zmuszeni do podjęcia samodzielnych, długotrwałych i żmudnych kwarend w archiwach, bądź zlecenie takich badań zawodowemu genealogowi. Nierzadko bez większego sukcesu, nie wspominając o wysokich kosztach. Rozwiązaniem może być stworzenie nowego herbu mieszczańskiego samodzielnie. Nowy herb rodzinny, w swej kostrukcji powinien zawierać wszelki znamiona nawiązujące do historii przodków lub fundatora, a godło powinno zawierać jasny przekaz. Informacje zawarte w symbolice i barwach tarczy herbowej powinne nawiązywać do takich elementów jak: znaczenie nazwiska, kraina pochodzenia przodków, zajęcia wykonywane przez przodków bądź fundatora, cechy ich charakteru, ważne dla rodziny fakty oraz wszelkie inne przymioty i postawy życiowe mające wpływ na losy i historię rodziny. Odnosi się to również do projektu klejnotu. Należy pamiętać że symbolika figur heraldycznych ma być przekaźnikiem ważnych informacji opisujących historię rodziny.

Ważne. Herby rejestrowane w naszej roli herbowej nie mogą być herbami fantastycznymi o dowolnej grafice. Odnosi się to szczególnie do konstrukcji i wyglądu tarczy, hełmu i labrów. Nie rejestrujemy herbów z trzymaczami.

Trzecia możliwość to zlecenie wykonania takiego projektu dobremu heraldykowi. Przystępując do realizacji państwa zamówienia w pierwszej kolejności uwzględnia się w projekcie nowego herbu rodowego wszelkie informacje otrzymane od fundatora. Należą do nich materiały dotyczące takich punktów jak: nazwisko, jeśli znana to jego etymologię, zawód lub tradycyjne zawody w rodzinie, miejsce urodzenia, terytorium pochodzenia (kraj, region), dewiza życiowa, ulubione zajęcie, oraz inne informacje mogące znaleźć swoje symboliczne odzwierciedlenie w konstrukcji herbu. Powyższe uwagi i propozycje służą wyłącznie do przełożenia charakterystycznych określeń dotyczących rodziny fundatora herbu na symbole graficzne, które mogą zostać uwzględnione w projektowanym herbie rodowym. Na podstawie otrzymanych informacji i ewentualnie Państwa sugestii, nasi heraldycy, bazując na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy heraldycznej, wykonują odpowiedni projekt herbu.

Po zatwierdzeniu przez fundatora takiego projektu oraz sprawdzeniu na jednorazowość i niepowtarzalność, herb jest kierowany do komisji heraldycznej celem jego zatwierdzenia i rejestracji. Po procedurze rejestracji otrzymacie państwo oficjalne potwierdzenie Polskiej Roli Herbowej w formie certyfikatu jako PDF z możliwością jego wydruku.

Na wyraźne życzenie fundatora istnieje możliwość uzyskania ozdobnego reprezentacyjnego list herbowy w eleganckiej oprawie wraz z aktem rejestracyjnym. List herbowy, w którym obok wizerunku herbu wpisany jest z imienia i nazwiska fundator, co potwierdzone jest przez przedstawiciela komisji heraldycznej Polskiej Roli Herbowej.

List herbowy, jest obok aktu rejestracyjnego jedynym dokumentem potwierdzającym fundację i rejestrację nowego herbu rodowego. W przypadku rejestracji potwierdzonego, istniejącego herbu rodowego, mieszczańskiego czy szlacheckiego, który ma zostać wpisany do Rejestru Polskiej Roli Herbowej (patrz statut) wydany zostaje akt rejestracyjny lub inne dokumenty uzgodnione ze zgłaszającym taki herb. Oczywiście po uprzednim przedstawieniu przez Petenta odpowiednich dokumentów, potwierdzających istnienie lub rejestrację takiego herbu, w innych rolach herbowych lub publikacji w konkretnych herbarzach.